گردآوردگاه بداغیکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

کتاب بیدار باش - 064 - MEB

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر